Pedagogiset kehittämispalvelut

Pedagoginen projektiasiantuntija
15.7.2019 alkaen (ammatinharjoittajana 7.10.2019 alkaen)
minnaweb.net, Jyväskylä

minnaweb.net on toiminimenä kasvot pedagogisen kehittämisen ja sen oheispalvelujen asiantuntijoiden verkostolle. Toimenkuvaamme ovat yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja sen tukeminen.

minnaweb.net
12/2019 alkaen: Julkaisujen toimitustyöhön soveltuvan palvelukonseptin suunnittelu ja toimitustyön organisointia tukevan toimituspalvelusovelluksen kehittäminen yhteistyössä Kitsas Oy:n kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
7/2019 – 2/2020: Valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun toimitustyöt, mihin sisältyi julkaisun teemoittelu ja ehdotuksen laatiminen julkaisun aihepiireistä kirjoittajakutsujen pohjaksi, julkaisuun tarjottujen tekstien arviointi ja toimenpidesuositusten tekeminen sekä tekstien toimituksellinen korjaaminen ja muokkaaminen. Annoin myös toimitustyöhön liittyvää neuvontaa.

Yhteisöllinen verkkopelaaminen

Olen harrastanut vuodesta 2010 lähtien yhteisöllistä verkkopelaamista englannin- ja saksankielisissä pelimaailmoissa. Kielitaidon lisäksi se on opettanut ymmärtämään verkkoyhteisöjen dynamiikkaa, yhteisöllisyyden muotoutumista ja erilaisten ihmisten motivoitumista ja sitoutumista yhteisön toimintaan. Vuosien mittaan havainnoimalla ja kokeilemalla minusta on tullut poikkeuksellisen taitava verkkoyhteistyön strategi ja koordinoija. Olen onnistunut kehittämään yhteisöllisesti motivoivan ja innostavan, ja samalla hyvin stressittömän ihmislähtöisen tavan ohjata verkkoyhteisön dynamiikkaa ja yhteisöllisyyden muotoutumista.

Filosofian aineopintojen täydentäminen

Filosofian opinnot ovat olleet minulle pitkällinen projekti, jonka aloitin 1990-luvun lopulla osana jatko-opintojani. Harmillista kyllä, en tuolloin ymmärtänyt koota niistä opintokokonaisuutta. Kun tutkintoni oli valmistumassa, sisällytin suorittamani opintojaksot sellaisenaan tutkintooni, ja ajattelin täydentää opintoni myöhemmin. Minulle selvisi vasta paljon myöhemmin, ettei tutkintoon käytettyjä opintojaksoja voi sisällyttää uuteen opintokokonaisuuteen.

Vaikka filosofian opinnot ovat minulle rakas projekti, olen ehtinyt panostaa uusiin opintoihin vain harvakseltaan. Tarkoitukseni on nyt kuitenkin saada viimeisetkin opintojaksot suoritettua tänä lukuvuonna Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Filosofian opiskelu tosin on niin kivaa, että sisällytän aineopintoihin muutaman ylimääräisen opintojakson pakollisten lisäksi. Niitä kun on ehtinyt kertyä vuosien varrella opintovaatimusten vaihtuessa. Opintojen kokonaislaajuudeksi tulee siis ”huimat” 51 op, joista tähän mennessä olen suorittanut yhteensä 41 op.

Päivitetty 28.10.2020

Lue lisää ”Filosofian aineopintojen täydentäminen”

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

Aina silloin tällöin on hyvä palata juurilleen, vaikka kuinka olisi kauppatieteiden tohtori ja sillai. Nykyisin Jyväskylän yliopistossa on tarjolla liiketoimintaosaamisen perusopinnot, jotka antavat hyvän poikkileikkauksen liiketoiminnan perusaiheisiin: johtamiseen, markkinointiin, yrittäjyyteen, laskentatoimeen ja viestinnän johtamiseen. Suoritin osan opintojaksoista täydentävinä opintoina Jyväskylän yliopistossa, ja tarkoitukseni on jatkaa loppujen parissa JY:n avoimessa yliopistossa. Opintojen laajuus on 28 op, joista olen suorittanut 15 op.

Lue lisää ”Liiketoimintaosaamisen perusopinnot”

Hanke- ja projektitoiminnan asiantuntijakoulutus

Osallistuin Arffman Finlandin järjestämään hanke- ja projektitoiminnan osaajan verkkokoulutukseen 8.4.2019 – 4.10.2019. Kouluttajana toimi FM Päivi Korhonen. Koulutuksen sisältö vastaa IPMA-sertifikaatin D-tason osaamisvaatimuksia (projektiosaaja).

Koulutuksen ”teoriaosa” oli hyvin käytännönläheinen, ja se toteutettiin lähes kokonaan verkossa. Koulutukseen sisältyi myös kolmen kuukauden työssäoppimisjakso. Koulutuksen ratkaisukeskeinen pedagogiikka ja toteutus oli päätähuimaavan upeaa – suorastaan pakotti oppimaan. Ja kaiken kunnolla!

Hanke- ja projektiosaajan asiantuntijakoulutuksen työssäoppimisjakso

Työssäoppimisjakson oppimistavoitteeksi asetin perehtymisen JAMK:in ammatillisen opettajakorkeakoulun projektitoimintaan ja sen laajempaan toimintaympäristöön. Tämän ohessa tarjosin ammattiosaamistani projektien tarpeisiin.

Harjoittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
15.7.2019 – 2.10.2019

  • Vastasin valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun teemoittamisesta ja artikkelien ohjeellisen sisällön määrittelystä.
  • Kansainvälisessä START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe -hankkeessa käänsin suomeksi yrittäjäkasvatukseen kehitetyn oppimisympäristön.
  • Kansainvälisessä Video-Supported Education Alliance ViSuAL -hankkeessa käänsin suomeksi tutkimuksen kyselylomakkeen ja siihen liittyvän tutkimuslupalomakkeen.
  • Lisäksi osallistuin useiden muiden hankkeiden aloitus-, työ- tai päätöskokouksiin, mm. Potentiaali, TESSU2, OSMO2, Fit for 4.0, TEpeda sekä Kotopaikka. Osallistuin myös Erasmus+ globaali 2019-2022 -ohjelman hankkeiden aloituspalaveriin.

Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot

Suoritin Jyväskylän yliopistossa täydentävinä opintoina aikuiskasvatustieteen syventävän opintojakson Identity and Agency in Professional Work (5 op). Kurssin teemoja olivat työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus ja työhyvinvointi. Opintojakso koostui työpajoista ja lopputehtävästä.

Lue lisää ”Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot”

Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology

Learning and 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology -opintojakson (5 op) sisältönä olivat työelämässä tarvittavat ydintaidot, luovuus, oppimisen merkityksellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen uusien digitaalisten työvälineiden avulla. Tavoitteena oli oppia hahmottamaan oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä sekä soveltamaan yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden teorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa.

Lue lisää ”Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology”

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa -opintojakson (5 op) tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja ymmärtämään perhe-elämän haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti vanhemmuuteen siirtymävaiheessa sekä arvioida moninäkökulmaisesti ja tutkimustietoon perustuen perheiden tukemisen käytäntöjä osallisuuden, voimavaralähtöisyyden ja ratkaisukeskeisyyden näkökulmista. Kurssilla osallistuttiin meneillään olevan BabyTrail (VauvaPolku)-hankkeen kehittämistyöhön ja tuotettiin ja testattiin digitaalisen VauvaPolku-oppimispelin sisältöjä ja materiaaleja. VauvaPolku-oppimispeliä tullaan sen valmistuttua käyttämään muun muassa perhevalmennuksessa vanhemmuuden tukemisen uudenlaisena välineenä.

Lue lisää ”Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa”