Autismin kirjon asiantuntijakoulutus

Osallistuin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin järjestämään autismin kirjon asiantuntijakoulutukseen 17.11.2015 – 9.3.2016 Jyväskylässä, toimipiste Onervassa. Koulutukseen sisältyi kolme kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa sekä niiden välillä itsenäisesti suoritetut välitehtävät.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää koulutettavien osaamista autismin kirjosta. Koulutuksessa pyritään lisäämään koulutettavien valmiuksia arvioida, kuntouttaa, opettaa ja tukea autismin kirjon henkilöitä. Tavoitteena on verkostoitua omaa asiantuntijuutta hyödyntäen. Koulutuksen käyneellä on valmiuksia toimia omalla työpaikallaan, alueellaan tai kunnassa konsulttina tai kouluttajana autismin kirjoa koskevissa kysymyksissä.

Koulutuksen sisältö

  • Uutta tietoa autismin kirjosta
  • Autististen henkilöiden arviointiin soveltuvat menetelmät
  • Autismin kirjon henkilöiden opetus
  • Haastava käyttäytyminen, ennaltaehkäisy ja käyttäytymisanalyysi
  • Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen
  • Tukikeskustelut
  • Konsultoiva ja ohjaava työote

Koulutuksen ensimmäinen lähiopiskelujakson keskeisenä teemana oli autismin kirjon henkilöiden arviointi ja siihen soveltuvat menetelmät (ADOS, CARS, PEP-R/PEP3, AAPEP/TTAP). Luentojen lisäksi pääsimme itse tutustumaan arvioinnissa käytettäviin välineisiin sekä harjoittelemaan arviointien ja yhteenvetojen tekemistä videoaineiston avulla. Ensimmäisen välitehtävän aihepiirit liittyivät autismin kirjon oireyhtymien tunnistamiseen ja arviointiin. Omassa välitehtävässäni käsittelin Aspergerin oireyhtymän diagnosointia ja erityispiirteiden tunnistamista.

Koulutuksen toisella lähiopiskelujaksolla käsiteltiin autismin kirjon henkilöiden opetusta sekä haastavaa käyttäytymistä. Kävimme läpi erilaisia tapoja strukturoida ja visualisoida autistisen henkilön toimintaa elämäntaitojen ja kommunikaatiotaitojen tukemiseksi. Perehdyimme myös siihen, miten haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä ja miten haastavan käyttäytymisen syitä voidaan selvittää käyttäytymisanalyysin avulla. Tutustuimme samalla strukturoinnin apuvälineisiin käytännössä. Toisen välitehtävän aihepiirit liittyivät strukturoinnin ja visualisoinnin keinoihin sekä vertaisohjaukseen. Omassa välitehtävässäni selvitin blogikirjoitusten pohjalta erään autistisen lapsen äidin kokemuksia ja henkisen tuen tarvetta useamman vuoden varrelta ennen ja jälkeen autismidiagnoosin saamisen.

Koulutuksen kolmannen lähiopiskelujakson teemoja olivat sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja tukeminen, tukikeskustelut sekä konsultoiva ja ohjaava työote. Pääsimme jälleen tutustumaan myös erilaisiin konkreettisiin työmenetelmiin ja apuvälineisiin sekä pohtimaan ja keskustelemaan itsellemme luonteenomaisista ohjaustavoista.

Kokemuksia koulutuksesta

Koulutukseen osallistui pieni mutta hyvin monipuolinen joukko eri alojen ammattilaisia, mm. erityisluokanopettajia, koulunkäyntiavustaja, toimintaterapeutti, palveluohjaaja ja sairaanhoitaja, jotka työskentelevät autismin kirjon parissa. Ryhmästä muodostui niin tiivis ja yhteistyöhenkinen, että perustimme koulutuksen lopuksi oman Facebook-vertaistukiryhmän, jossa voimme jatkossakin keskustella autismin kirjon työhön liittyvistä asioista.

Koulutuksen aikana pääsin luomaan jatkon kannalta tärkeitä kontakteja ja näyttämään samalla omaa monipuolista osaamistani. Kouluttajat ja muut osallistujat pitivät välitehtävinä laatimiani koosteita ja selvityksiä niin mainioina, että he ovat ottaneet ne kentälle jaettaviksi materiaaleiksi. Tuli myös hyvin selväksi, että omalle tieto- ja viestintätekniikan käytön osaamiselleni on paljon tarvetta erityiskasvatuksen ja -kuntoutuksen alalla. Olen vakuuttunut siitä, että suuntautuminen tälle alueelle on minulle hyvin toimiva ja mielekäs ammatillinen valinta.

Tuotokset

1. välitehtävä (20.1.2016): Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä
2. välitehtävä (2.3.2016): Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin