Kategoria: Kasvatus ja koulutus

Yhteisöllinen verkkopelaaminen

Olen harrastanut vuodesta 2010 lähtien yhteisöllistä verkkopelaamista englannin- ja saksankielisissä pelimaailmoissa. Kielitaidon lisäksi se on opettanut ymmärtämään verkkoyhteisöjen dynamiikkaa, yhteisöllisyyden muotoutumista ja erilaisten ihmisten motivoitumista ja sitoutumista yhteisön toimintaan. Vuosien mittaan havainnoimalla ja kokeilemalla minusta on tullut poikkeuksellisen taitava verkkoyhteistyön strategi ja koordinoija. Olen onnistunut kehittämään yhteisöllisesti motivoivan ja innostavan, ja samalla hyvin stressittömän ihmislähtöisen tavan ohjata verkkoyhteisön dynamiikkaa ja yhteisöllisyyden muotoutumista.

Pedagogiset kehittämispalvelut

Pedagoginen projektiasiantuntija
15.7.2019 alkaen (ammatinharjoittajana 7.10.2019 alkaen)
minnaweb.net, Jyväskylä

minnaweb.net on toiminimenä kasvot pedagogisen kehittämisen ja sen oheispalvelujen asiantuntijoiden verkostolle. Toimenkuvaamme ovat yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja sen tukeminen.

minnaweb.net
12/2019 alkaen: Julkaisujen toimitustyöhön soveltuvan palvelukonseptin suunnittelu ja toimitustyön organisointia tukevan toimituspalvelusovelluksen kehittäminen yhteistyössä Kitsas Oy:n kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
7/2019 – 2/2020: Valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun toimitustyöt, mihin sisältyi julkaisun teemoittelu ja ehdotuksen laatiminen julkaisun aihepiireistä kirjoittajakutsujen pohjaksi, julkaisuun tarjottujen tekstien arviointi ja toimenpidesuositusten tekeminen sekä tekstien toimituksellinen korjaaminen ja muokkaaminen. Annoin myös toimitustyöhön liittyvää neuvontaa.

Hanke- ja projektiosaajan asiantuntijakoulutuksen työssäoppimisjakso

Työssäoppimisjakson oppimistavoitteeksi asetin perehtymisen JAMK:in ammatillisen opettajakorkeakoulun projektitoimintaan ja sen laajempaan toimintaympäristöön. Tämän ohessa tarjosin ammattiosaamistani projektien tarpeisiin.

Harjoittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
15.7.2019 – 2.10.2019

  • Vastasin valtakunnallisen eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeen koontijulkaisun teemoittamisesta ja artikkelien ohjeellisen sisällön määrittelystä.
  • Kansainvälisessä START IN – Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe -hankkeessa käänsin suomeksi yrittäjäkasvatukseen kehitetyn oppimisympäristön.
  • Kansainvälisessä Video-Supported Education Alliance ViSuAL -hankkeessa käänsin suomeksi tutkimuksen kyselylomakkeen ja siihen liittyvän tutkimuslupalomakkeen.
  • Lisäksi osallistuin useiden muiden hankkeiden aloitus-, työ- tai päätöskokouksiin, mm. Potentiaali, TESSU2, OSMO2, Fit for 4.0, TEpeda sekä Kotopaikka. Osallistuin myös Erasmus+ globaali 2019-2022 -ohjelman hankkeiden aloituspalaveriin.

Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot

Suoritin Jyväskylän yliopistossa täydentävinä opintoina aikuiskasvatustieteen syventävän opintojakson Identity and Agency in Professional Work (5 op). Kurssin teemoja olivat työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus ja työhyvinvointi. Opintojakso koostui työpajoista ja lopputehtävästä.

Lue lisää ”Aikuiskasvatustieteen täydentävät opinnot”

Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology

Learning and 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology -opintojakson (5 op) sisältönä olivat työelämässä tarvittavat ydintaidot, luovuus, oppimisen merkityksellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen uusien digitaalisten työvälineiden avulla. Tavoitteena oli oppia hahmottamaan oppimisen ja osaamisen luonnetta tulevaisuuden oppimisympäristöissä sekä soveltamaan yhteisöllisen oppimisen ja luovuuden teorioita muuttuvissa opetus- ja oppimistilanteissa.

Lue lisää ”Learning And 21st Century Competencies: Collaboration, Creativity, and Technology”

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa

Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa -opintojakson (5 op) tavoitteena oli oppia tunnistamaan ja ymmärtämään perhe-elämän haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti vanhemmuuteen siirtymävaiheessa sekä arvioida moninäkökulmaisesti ja tutkimustietoon perustuen perheiden tukemisen käytäntöjä osallisuuden, voimavaralähtöisyyden ja ratkaisukeskeisyyden näkökulmista. Kurssilla osallistuttiin meneillään olevan BabyTrail (VauvaPolku)-hankkeen kehittämistyöhön ja tuotettiin ja testattiin digitaalisen VauvaPolku-oppimispelin sisältöjä ja materiaaleja. VauvaPolku-oppimispeliä tullaan sen valmistuttua käyttämään muun muassa perhevalmennuksessa vanhemmuuden tukemisen uudenlaisena välineenä.

Lue lisää ”Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa”

Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -oppimisympäristöjen kehittämishanke

Hankkeessa toteutettiin lukuisia opetuskokeiluja, joissa oppiminen tapahtuu luokan ulkopuolisissa informaaleissa oppimisympäristöissä. Kokeilujen avulla koottiin kokemuksia kaikkiallisen oppimisen yhdistämisestä lukiokursseihin.

Projektityöntekijä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus
1.5.2016 – 30.6.2017
periodeittain yht. 5 kk osa-aikaisesti 22,5 h/vko ja 1 kk 5 pv kokoaikaisesti

  • kehitettyjen työtapojen toimivuuden arviointia tukevan tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • tutkimuksen esittely ja hankkeen edustaminen koulutusalan kansallisissa tapahtumissa
Lue lisää ”Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020 (KOPPI) -oppimisympäristöjen kehittämishanke”

Lapset ja nuoret tutkijoina

Lapset ja nuoret tutkijoina – menetelmäkurssi (5 op). Tässäpä aihe, joka ei ole tullut aiemmin mieleeni, joten kun näin syksyn kurssilistassa tämän menetelmäkurssin, kiinnostus syttyi heti. Opintojakson ennakkotehtävänä laadittiin kirjallisuuteen perustuva parin sivun mittainen essee lähestymistavan lähtökohdista ja tavoitteista. Luennoilla esiteltiin erilaisia tapoja, joilla sitä on sovellettu käytännössä. Lopuksi kirjoitettiin toinen kokoava ja soveltava essee siitä, miten lasten ja nuorten kanssa tutkimusprojekteja voisi toteuttaa käytännössä. Opintojen tavoitteena oli ymmärtää lapsi- ja lapsuudentutkimuksen uusia menetelmällisiä vaihtoehtoja ja niiden edellyttämiä tutkimuseettisiä periaatteita sekä osata ohjata lasten ja nuorten omia sekä heidän kanssaan toteutettavia tutkimusprojekteja.

Lue lisää ”Lapset ja nuoret tutkijoina”