Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen kirjallinen työ

Tiivistelmä: 

Tässä kirjallisessa työssä tarkastelen tietoteorian ydinkysymyksiä ja länsimaisen skeptisen ajattelun kehittymistä. Työn ensimmäinen osa käsittelee tietoteorian ytimessä olevia kysymyksiä siitä, mitä tieto on, miten tieto oikeutetaan ja miten uskomusten totuus voidaan määrittää. Jotta ymmärtäisimme, miten tieto on mahdollista, meidän on ymmärrettävä tiedon ehdot ja se, miten nämä ehdot voivat tulla täytetyksi. Tarkastelen näihin kysymyksiin annettuja vastauksia ja niihin liittyviä ongelmia käymällä ensin läpi erilaisia tiedon analyysin muotoja: perinteistä tiedon analyysia, naturalistista tiedon analyysia ja reliabilistista analyysia. Tämän jälkeen kuvaan erilaisia oikeutusteorioita: fundamentalismia, oikeuden koherenssiteorioita ja reliabilistisia teorioita. Lopuksi tarkastelen perinteisen tiedon analyysiin liittyviä totuusteorioita: totuuden korrespondenssiteoriaa, totuuden koherenssiteoriaa ja deflationistista totuusteoriaa. Työn toinen osa puolestaan käsittelee länsimaisen skeptisismin historiaa. Tarkasteluni kohteena on se, miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu ja minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty eri aikakausina antiikista nykyaikaan. Nostan kustakin aikakaudesta esiin keskeisimpiä skeptisismin kannalta relevantteja kysymyksenasetteluja, ja pyrin luomaan käsityksen siitä, millaisia näkemyksiä ja kantoja eri ajattelijoilla tai koulukunnilla on ollut niihin liittyen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi. Kirjallinen työ 31.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA164Kirjallinentyo.pdf