Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta

Minna Koskinen ja Katja Brandt, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen essee

Tiivistelmä: Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Brandt, K. 2017. Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Essee 29.5.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS053Essee.pdf

KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokursseilla

Minna Koskinen, tutkimuksen esittely Oppimaisemafestivaali 2017 -tapahtumassa

Tiivistelmä: Tutkimukseni tavoitteena on tunnistaa Kaikkialla oppii (KOPPI) -mallin toimivuuden edellytyksiä kurssikokeiluista saatujen kokemusten pohjalta. Esitelmässä kerron tutkimukseni tuloksista.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokursseilla. Esitelmä Oppimaisemafestivaali 2017 -tapahtumassa 3.5.2017. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Saatavilla verkossa: 2017_OPH.pdf (diat)

Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus

Katja Brandt, Minna Koskinen, Riitta Miettinen ja Anne Öhman, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä

Tiivistelmä: Tässä oppimistehtävässä tarkastelemme vaikuttamista kansalaisyhteiskunnassa, kansalaiskasvatusta sekä oppimisen merkitystä kansalaiseksi kasvamisessa Baumanin ja Jarvisin käsityksiin perustuen. Aluksi kokoamme ja avaamme ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä: notkea elämä, demokratia, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaiskasvatus ja elinikäinen oppiminen. Tämän jälkeen pohdimme, miksi vaikuttaminen yhteiskunnassa on tärkeää ja mitä merkitystä kansalaiskasvatuksella on. Tarkastelemme kriittisesti kansalaiskasvatusta ja sen kohtaamia ongelmia. Pohdimme myös kansalaiseksi kasvamista oppimisena ja moraalin kehittymisenä.

Lähdeviite: Brandt, K., Koskinen, M., Miettinen, R. & Öhman, A. 2017. Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus. Oppimistehtävä 3.3.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS033Oppimistehtava.pdf

Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa

Minna Koskinen, Filosofian aineopintojen essee

Tiivistelmä: Teoksessaan Välineellisen järjen kritiikki Max Horkheimer ottaa kritiikkinsä kohteeksi järkiperäisyyskäsitteen, jolle 1900-luvun alkupuolen länsimainen teollisuuskulttuuri perustui. Horkheimerin mukaan järjen kaavoittumisessa järjen ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde katkeaa. Tässä esseessäni pohdin järkiperäisyyden käsitettä nykyajan eli 2000-luvun alun yhteiskunnallisessa ajattelussa. Horkheimerin ajatukset järjen kaavoittumisen ongelmista ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, joskin niiden tulkinnassa täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa ajattelussa tapahtunut kehitys.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa. Essee 21.12.2016. Filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA405Essee.pdf

Tutkimus KOPPI-mallin toimivuuden edellytyksistä

Minna Koskinen, tutkimuksen esittely Opetushallituksen hanketapaamisessa

Tiivistelmä: Tutkimukseni tavoitteena on tunnistaa Kaikkialla oppii (KOPPI) -mallin toimivuuden edellytyksiä kurssikokeiluista saatujen kokemusten pohjalta. Esitelmässä kerron tutkimukseni lähtökohdista, mallin ydinajatuksista ja tutkimuksen toteutuksesta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Tutkimus KOPPI-mallin toimivuuden edellytyksistä. Esitelmä Opetushallituksen hanketapaamisessa 13.10.2016. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Saatavilla verkossa: 2016_OPH.pdf (diat)

Aikuisten osallistuminen lasten tutkimuksiin kodin toimintaympäristössä

Minna Koskinen, Kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot, lopputehtävä

Tiivistelmä: Tavoitteenani oli selvittää, miten vanhemmat ja lähipiiri voivat tukea alakouluikäisten ja sitä nuorempien lasten omaehtoisia tutkimuksia kodin toimintaympäristössä. Vietimme sisareni ja hänen poikiensa kanssa yhdessä sunnuntaipäivän, jonka tavoitteeksi asetin keksiä keinoja tuoda tutkimusta sisarenpoikieni arjen leikkeihin ja puuhasteluihin. Tässä raportissani kerron päivän tapahtumista, kokeiluistani ja havainnoistani sekä johtopäätöksistäni koskien lasten tekemää tutkimusta.

Lähdeviite: Aikuisten osallistuminen lasten tutkimuksiin kodin toimintaympäristössä. Lopputehtävä 20.10.2016. Kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: KTKS018Lopputehtava.pdf

Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi

Minna Koskinen, Erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Oppimisvaikeudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yksilön vaikeutta oppia asioita, joita hänen odotetaan iän tai opetuksen vaiheen perusteella oppivan. Käsittelen tässä esseessä erilaisten oppimisvaikeuksien keskeisiä piirteitä ja taustatekijöitä, oppimisvaikeuksien arviointia sekä oppimisvaikeuksien vaikutusta oppimiseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi. Essee 1.8.2016. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP104Essee.pdf

Portaittaiset tukimallit oppimisen tuen järjestämisessä

Minna Koskinen, erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Käsittelen esseessäni kahta portaittaisen tuen mallia: kolmiportaisen tuen mallia ja interventiovastemallia eli RTI-mallia. Kolmiportaisen tuen mallia käytetään Suomessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseksi oppilaille esi- ja perusopetuksessa. Interventiovastemallia taas käytetään laajasti Yhdysvalloissa heterogeenisten ryhmien opetuksen suunnittelussa ja opetuksen eriyttämisessä. Selkeimpänä erona mallien välillä on se, että kolmiportaisen tuen malli on luonteeltaan enemmän yleinen oppimisen ja hyvinvoinnin kehys eikä sitä ole tarkoitettu spesifiksi tuen sisältöä ohjaavaksi malliksi kuten interventiovastemallia. Lisäksi interventiovastemallia käytetään myös oppimisvaikeuksien diagnostiikassa, kun taas kolmiportaisen tuen malli kohdistuu koulun tukitoimien järjestämiseen, ei oppimisvaikeuksien diagnosointiin.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Portaittaiset tukimallit oppimisen tuen järjestämisessä. Essee 4.7.2016. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP105Essee.pdf

Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin

Minna Koskinen, Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä

Tiivistelmä: Miettiessäni, miten soveltaisin tehtävänantoa itselleni mielekkäästi, törmäsin aivan sattumalta Facebookissa erään tuttavani koskettavaan blogikirjoitukseen. Tuttavani on pienen, kohta viisivuotiaan autistipojan äiti. Hän kertoi kirjoituksessaan ahdistuksesta ja masennuksesta, jonka pojan sairaalajaksot tuottivat hänelle ja perheelle. Kirjoituksen luettuani mieleeni tuli, että minulle voi olla hyödyllistä perehtyä tarkemmin hänen blogiinsa. Hän on pitänyt blogiaan aktiivisesti jo vuosia, ja elämästään kertoessaan samalla “dokumentoinut” paljon sitä, miten hän on kokenut suhteensa poikaansa ja hänen kehittymiseensä vauvaikäisestä nykyhetkeen. Ajattelin, että tällä tavoin voisin saada “todellisen tapauksen” kautta syvemmän ymmärryksen autistisen lapsen vanhempien kokemuksista tavalla, joka hyödyttäisi minua vertaistuen ja erityisesti vertaisohjauksen kannalta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Autistisen lapsen äidin kokemuksia ennen ja jälkeen autismidiagnoosin. Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä 2.3.2016. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jyväskylä.

Saatavilla verkossa: Autismin-kirjo-2.pdf

Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä

Minna Koskinen, Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä

Tiivistelmä: Tutustuin Tony Attwoodin kirjaan “Aspergerin oireyhtymä”, jonka tarkoituksena on toimia oppaana Asperger-lasten ja -aikuisten tunnistamisessa ja hoitamisessa. Attwood kuvaa ja analysoi Aspergerin oireyhtymän erityispiirteitä ja esittää käytännön keinoja, joilla kaikkein silmiinpistävimpiä tai haitallisimpia piirteitä voidaan lievittää. Tässä koosteessani keskityn ensimmäisen lähitapaamisen teemoihin eli oireyhtymän tunnistamiseen ja sille ominaisiin piirteisiin.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä. Autismin kirjon asiantuntijakoulutuksen välitehtävä 20.1.2016. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Jyväskylä.

Saatavilla verkossa: Autismin-kirjo-1.pdf