Aihearkisto: Essee tms.

Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen kirjallinen työ

Tiivistelmä: 

Tässä kirjallisessa työssä tarkastelen tietoteorian ydinkysymyksiä ja länsimaisen skeptisen ajattelun kehittymistä. Työn ensimmäinen osa käsittelee tietoteorian ytimessä olevia kysymyksiä siitä, mitä tieto on, miten tieto oikeutetaan ja miten uskomusten totuus voidaan määrittää. Jotta ymmärtäisimme, miten tieto on mahdollista, meidän on ymmärrettävä tiedon ehdot ja se, miten nämä ehdot voivat tulla täytetyksi. Tarkastelen näihin kysymyksiin annettuja vastauksia ja niihin liittyviä ongelmia käymällä ensin läpi erilaisia tiedon analyysin muotoja: perinteistä tiedon analyysia, naturalistista tiedon analyysia ja reliabilistista analyysia. Tämän jälkeen kuvaan erilaisia oikeutusteorioita: fundamentalismia, oikeuden koherenssiteorioita ja reliabilistisia teorioita. Lopuksi tarkastelen perinteisen tiedon analyysiin liittyviä totuusteorioita: totuuden korrespondenssiteoriaa, totuuden koherenssiteoriaa ja deflationistista totuusteoriaa. Työn toinen osa puolestaan käsittelee länsimaisen skeptisismin historiaa. Tarkasteluni kohteena on se, miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu ja minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty eri aikakausina antiikista nykyaikaan. Nostan kustakin aikakaudesta esiin keskeisimpiä skeptisismin kannalta relevantteja kysymyksenasetteluja, ja pyrin luomaan käsityksen siitä, millaisia näkemyksiä ja kantoja eri ajattelijoilla tai koulukunnilla on ollut niihin liittyen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi. Kirjallinen työ 31.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA164Kirjallinentyo.pdf

Arendt: The Human Condition

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen lukupäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä lukupäiväkirjassa tiivistän ja pohdin Hannah Arendtin ajatuksia aktiivisesta elämästä yhteiskunnassa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Arendt: The Human Condition. Lukupäiväkirja 25.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Lukupaivakirja.pdf

Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen luentopäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä luentopäiväkirjassa pohdin eräitä yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä. Luentopäiväkirja 19.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Luentopaivakirja.pdf

Mistä yrittäjyydessä on kyse?

Minna Koskinen, liiketoimintaosaamisen perusopintojen ennakkotehtävä

Tiivistelmä: Tässä ennakkotehtävässä pohdin ja kiteytän omaa käsitystäni yrittäjyydestä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2019. Mistä yrittäjyydessä on kyse? Ennakkotehtävä 6.3.2019. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: YTTP1140Ennakkotehtava.pdf

Ammatillinen identiteetti ja toimijuus vahvistamassa työntekijän uudistumista

Minna Koskinen & Anne Öhman, aikuiskasvatustieteen syventävän opintojakson lopputehtävä

Tiivistelmä: Tässä lopputehtävässä pohdimme ammatillisen identiteetin ja toimijuuden yhteyttä työssä oppimiseen.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Öhman, A. 2018. Ammatillinen identiteetti ja toimijuus vahvistamassa työntekijän uudistumista. Lopputehtävä 20.12.2018. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: KLAS1509Lopputehtava.pdf

Recommendation Letter on Collaborative Learning with Wikis

Carlos Enriquez Bullejos, Pirkko Koskela, Minna Koskinen and Petra Kucharova, Learning assignment for master studies in Education and Adult Education

Abstract: In this letter, we present the results of our investigation of whether, and how, wiki technology could be used in higher education to better meet the requirements of the working life in the 21st century. We discuss the state of the art in how wikis can be used in higher education, as well as the benefits and critical issues of their use. At the end of this letter, we sum up our main conclusions and present our recommendations.

Reference: Enriques Bullejos, C., Koskela, P., Koskinen, M. & Kucharova, P. 2017. Recommendation letter on Collaborative Learning with Wikis. Learning assignment 17.11.2017. Master studies in education and adult education. University of Jyväskylä.

Available online: KLAS1409RecommendationLetter.pdf

Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta

Minna Koskinen ja Katja Brandt, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen essee

Tiivistelmä: Tämän esseen tavoitteena on pohtia luovuuden ja innovatiivisuuden rakentumista osaksi yksilöiden ja yhteisöjen ammatillista identiteettiä ja toimijuutta sekä tranformatiivisen oppimisen merkitystä tällaisen identiteetin kehittymisessä.

Lähdeviite: Koskinen, M. & Brandt, K. 2017. Luovuuden ja innovatiivisuuden kehittyminen osaksi ammatillista identiteettiä transformatiivisen oppimisen kautta. Essee 29.5.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS053Essee.pdf

Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus

Katja Brandt, Minna Koskinen, Riitta Miettinen ja Anne Öhman, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä

Tiivistelmä: Tässä oppimistehtävässä tarkastelemme vaikuttamista kansalaisyhteiskunnassa, kansalaiskasvatusta sekä oppimisen merkitystä kansalaiseksi kasvamisessa Baumanin ja Jarvisin käsityksiin perustuen. Aluksi kokoamme ja avaamme ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä: notkea elämä, demokratia, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaiskasvatus ja elinikäinen oppiminen. Tämän jälkeen pohdimme, miksi vaikuttaminen yhteiskunnassa on tärkeää ja mitä merkitystä kansalaiskasvatuksella on. Tarkastelemme kriittisesti kansalaiskasvatusta ja sen kohtaamia ongelmia. Pohdimme myös kansalaiseksi kasvamista oppimisena ja moraalin kehittymisenä.

Lähdeviite: Brandt, K., Koskinen, M., Miettinen, R. & Öhman, A. 2017. Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus. Oppimistehtävä 3.3.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS033Oppimistehtava.pdf

Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa

Minna Koskinen, Filosofian aineopintojen essee

Tiivistelmä: Teoksessaan Välineellisen järjen kritiikki Max Horkheimer ottaa kritiikkinsä kohteeksi järkiperäisyyskäsitteen, jolle 1900-luvun alkupuolen länsimainen teollisuuskulttuuri perustui. Horkheimerin mukaan järjen kaavoittumisessa järjen ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde katkeaa. Tässä esseessäni pohdin järkiperäisyyden käsitettä nykyajan eli 2000-luvun alun yhteiskunnallisessa ajattelussa. Horkheimerin ajatukset järjen kaavoittumisen ongelmista ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, joskin niiden tulkinnassa täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa ajattelussa tapahtunut kehitys.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa. Essee 21.12.2016. Filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA405Essee.pdf

Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi

Minna Koskinen, Erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Oppimisvaikeudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yksilön vaikeutta oppia asioita, joita hänen odotetaan iän tai opetuksen vaiheen perusteella oppivan. Käsittelen tässä esseessä erilaisten oppimisvaikeuksien keskeisiä piirteitä ja taustatekijöitä, oppimisvaikeuksien arviointia sekä oppimisvaikeuksien vaikutusta oppimiseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi. Essee 1.8.2016. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP104Essee.pdf