Aihearkisto: Filosofia

Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen kirjallinen työ

Tiivistelmä: 

Tässä kirjallisessa työssä tarkastelen tietoteorian ydinkysymyksiä ja länsimaisen skeptisen ajattelun kehittymistä. Työn ensimmäinen osa käsittelee tietoteorian ytimessä olevia kysymyksiä siitä, mitä tieto on, miten tieto oikeutetaan ja miten uskomusten totuus voidaan määrittää. Jotta ymmärtäisimme, miten tieto on mahdollista, meidän on ymmärrettävä tiedon ehdot ja se, miten nämä ehdot voivat tulla täytetyksi. Tarkastelen näihin kysymyksiin annettuja vastauksia ja niihin liittyviä ongelmia käymällä ensin läpi erilaisia tiedon analyysin muotoja: perinteistä tiedon analyysia, naturalistista tiedon analyysia ja reliabilistista analyysia. Tämän jälkeen kuvaan erilaisia oikeutusteorioita: fundamentalismia, oikeuden koherenssiteorioita ja reliabilistisia teorioita. Lopuksi tarkastelen perinteisen tiedon analyysiin liittyviä totuusteorioita: totuuden korrespondenssiteoriaa, totuuden koherenssiteoriaa ja deflationistista totuusteoriaa. Työn toinen osa puolestaan käsittelee länsimaisen skeptisismin historiaa. Tarkasteluni kohteena on se, miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu ja minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty eri aikakausina antiikista nykyaikaan. Nostan kustakin aikakaudesta esiin keskeisimpiä skeptisismin kannalta relevantteja kysymyksenasetteluja, ja pyrin luomaan käsityksen siitä, millaisia näkemyksiä ja kantoja eri ajattelijoilla tai koulukunnilla on ollut niihin liittyen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Tietoteorian ydinkysymykset ja länsimainen skeptisismi. Kirjallinen työ 31.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA164Kirjallinentyo.pdf

Arendt: The Human Condition

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen lukupäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä lukupäiväkirjassa tiivistän ja pohdin Hannah Arendtin ajatuksia aktiivisesta elämästä yhteiskunnassa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Arendt: The Human Condition. Lukupäiväkirja 25.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Lukupaivakirja.pdf

Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen luentopäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä luentopäiväkirjassa pohdin eräitä yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä. Luentopäiväkirja 19.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Luentopaivakirja.pdf

Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa

Minna Koskinen, Filosofian aineopintojen essee

Tiivistelmä: Teoksessaan Välineellisen järjen kritiikki Max Horkheimer ottaa kritiikkinsä kohteeksi järkiperäisyyskäsitteen, jolle 1900-luvun alkupuolen länsimainen teollisuuskulttuuri perustui. Horkheimerin mukaan järjen kaavoittumisessa järjen ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde katkeaa. Tässä esseessäni pohdin järkiperäisyyden käsitettä nykyajan eli 2000-luvun alun yhteiskunnallisessa ajattelussa. Horkheimerin ajatukset järjen kaavoittumisen ongelmista ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, joskin niiden tulkinnassa täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa ajattelussa tapahtunut kehitys.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa. Essee 21.12.2016. Filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA405Essee.pdf

Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Locken mukaan kaikki ihmiset ovat luonnostaan täydellisessä vapaudentilassa, jossa kaikki valta ja oikeudenkäyttö on vastavuoroista eikä kenelläkään ole sitä enempää kuin toisella. Tätä hän kutsuu luonnontilaksi. Ihmiset ovat luonnostaan luonnontilassa, kunnes omalla suostumuksellaan tekevät itsestään jonkin poliittisen yhteisön jäseniä. Pyrin esseessäni selvittämään, miten luonnontila sekä valtion muodostuminen ja rakenteet tulisi Locken mukaan ymmärtää. Pohdin myös lyhyesti sitä, mitä politiikka voisi tarkoittaa hänen ajattelussaan.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan. Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saavavilla verkossa: YFIP330Essee2.pdf

Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa?

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Pyrin esseessäni selvittämään, millä edellytyksin ikuinen rauha Kantin mukaan olisi saavutettavissa. Rauhan tila merkitsee Kantin mukaan kaikkien vihollisuuksien ehdotonta ja pysyvää lakkauttamista. Rauhan tilan vastakohtana on sodan tila. Sodan tilassa vihollisuudet ovat aina uhkaamassa, vaikka ne eivät aina puhkeaisikaan, joko kansan sisäisenä epäsopuna tai ulkoisena sotana toista kansaa vastaan. Kant painottaa sitä, ettei rauhan tilaan riitä pelkkä vihollisuuksitta oleminen, koska siihen samalla sisältyy tarkoitus tai varaus myöhempiin vihollisuuksiin. Kant korostaa myös sitä, että pyrkimys ikuiseen rauhaan on ihmisille yleispätevä velvoite, vaikka sen saavuttaminen tuntuisi käytännössä mahdottomalta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa? Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: YFIP330Essee1.pdf

Tieteen kehittyminen, normit ja rationaalisuus Thomas S. Kuhnin ajattelussa

Minna Koskinen, filosofian perusopintojen essee

Tiivistelmä: Thomas S. Kuhn hahmottelee kirjassaan The Structure of Scientific Revolutions teorian tieteellisten yhteisöjen toimintaa ohjaavista tieteellisistä paradigmoista, niiden muotoutumisesta ja roolista tieteenharjoituksessa sekä lopulta vaihtumisesta ns. tieteellisten vallankumousten kautta. Tämän esseen tarkoituksena on esitellä Kuhnin teoriaa sekä verrata sitä muihin tieteensosiologiassa ja tiedonsosiologiassa esitettyihin näkemyksiin tieteen kehittymisestä sekä tieteen normien ja rationaalisuuden perusteista.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Tieteen kehittyminen, normit ja rationaalisuus Thomas. S. Kuhnin ajattelussa. Essee 9.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: YFIP100Essee.pdf