Aihearkisto: Tieteellinen julkaisu

Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan lukion opettajien toimijuuden muotoutumista opetussuunnitelmauudistukseen liittyvässä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin opetuskokeiluja toteuttaneiden opettajien toimijuuden muotoutumista ja erityisesti identiteetin ja toimijuuden muotoutumisen välistä yhteyttä. Teoreettisena tavoitteena oli kehittää toimijuuden muotoutumiseen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja selvittää niiden soveltuvuutta ilmiön empiiriseen tarkasteluun. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa teemahaastattelujen avulla opettajilta kerättyä palauteaineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysi eteni empiirisen fenomenologian mallia mukaillen, ja aineiston tulkinta perustui hermeneuttiseen ja monin osin myös syvähermeneuttiseen rekonstruktioon.

Oppimisympäristöjen kehittäminen näyttäytyi tutkimuksessa merkittävänä opettajien toimijuuden muotoutumisen kenttänä, sillä opetuskokeilujen avulla he pystyivät vaikuttamaan merkittävästi muun muassa omiin työtapoihinsa ja päivittäisen työnsä sisältöön. Toimijuuden muotoutumista ei voi kuitenkaan pitää itsestään selvänä, vaan tietynlaisia opettajan ja toimintaympäristön pirteitä voidaan pitää muita suotuisampina. Opettajan identiteetin merkitys toimijuuden muotoutumisessa osoittautui yksilölliseksi ja tilannekohtaiseksi, ja sen painotuksella oli merkitystä toimijuuden ilmenemistavalle. Opettajat myös kohtaavat kehittämistyössään monenlaisia toimintatapojen muutokseen liittyviä haasteita, joista selviytymisessä olennaista on tilanteeseen soveltuvien selviytymiskeinojen hallinta.

Tutkimuksen tulokset avaavat useita suuntia jatkotutkimukselle. Käsitteellisen mallin jatkokehittämisessä on tarpeen panostaa mallin systeemisen rakenteen ja käsitteiden välisten vuorovaikutussuhteiden analysointiin. Mallia on myös tarpeen validoida laajemmilla empiirisillä aineistoilla ja ulottaa validointi mallin systeemiseen rakenteeseen. Ennen kaikkea kehitetty malli antaa hyvän lähtökohdan toimijuuden muotoutumisen syvätason empiiriseen tutkimiseen, minkä pohjalta voidaan paremmin ymmärtää myös sen pintatason ilmiöitä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2018. Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59698

Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools

Abstract: The purpose of this study is to investigate adult distance learners as users of the Internet and web services and their perceptions of using web services for learning in comparison to young contact learners in Finnish senior high schools. Web services are an increasingly interesting option in supporting learning, especially in the wake of social media and mobile devices. For adult learners, the new web services are especially interesting, because they can be used for advancing lifelong learning and creating personal learning environments.

The study focuses on three aspects relevant to adult learning with web services: the capabilities and attitudes toward learning with web services, the various modes of interaction in web services for learning, and self-direction and autonomy in using web services for learning. The empirical work is based on a quantitative survey and statistical methods are utilized in analyzing the data.

The results show that adult distance learners in Finnish senior high schools use the Internet and web services frequently and that they also see themselves competent in using them. They perceive web services useful for learning, but in this regard they can be widely divided as a group. Adult distance learners follow content created and posted by others in web services frequently, yet also in this they are somewhat divided as a group. In contrast, there is quite a lot of dispersion in how frequently they create and post content themselves. They also connect frequently with others online. Adult distance learners perceive autonomy important in choosing web services for learning, and  ersonal preferences greatly affect which web services they choose.

Compared to young contact learners, adult distance learners perceive web services much more useful for learning. However, they do not follow content as frequently, and they are more divided as a group in following content and creating content themselves. They also perceive autonomy more important, but personal preferences affect their choices as much.

Reference: Koskinen, M. (2014). Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools. Bachelor’s Thesis in Adult Education. The Open University of the University of Jyväskylä, Finland.

Available online: 2014_BachelorsThesis.pdf

Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment

Abstract: In this study, the contributions of seven social media projects in Finnish general education are analyzed to identify what kind of lifelong learning skills and capabilities can be advanced with a personal learning environment (PLE). The view of lifelong learning emphasizes the students’ future well-being in a complex, changing society. Several types of skills and capabilities surface in the study. First, students need pedagogical skills and capabilities to comprehend learning and learning environments, and technical skills and capabilities to construct, manage and use the PLE. Second, they need self-regulation skills and capabilities to plan and manage their learning, and learning skills and capabilities for individual and collaborative problem solving, information acquisition, and knowledge construction. Finally, they need networking skills and capabilities to collaborate and present themselves in learning networks and communities. Teachers need to rethink how they understand teaching and learning, and facilitate students acquiring these skills and capabilities.

Reference: Koskinen, M. (2014). Advancing Students’ Skills and Capabilities for Lifelong Learning with a Personal Learning Environment. In H. L. T. Heikkinen, J. Moate & M.-K. Lerkkanen (Eds.) Enabling Education: Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013 (pp. 89-111). Research in Educational Sciences 66. Jyväskylä, Finland: Finnish Educational Research Association.

Available online: 2014-FERA.pdf

Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education

Reference: Koskinen, M. & Venäläinen, V. (2013) Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education. Extended poster abstract. In M. F. Paulsen (Eds.) Proceedings of the European Distance and e-Learning Network Annual Conference (EDEN 2013): The Joy of Learning – Enhancing Learning Experience, Improving Learning Quality (pp. 715-716). Redwood, NY, USA: Curran Associates.

Available online: 2013-EDEN2013.pdf

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Oksanen, K. & Koskinen, M. (2012). Sosiaalisen median opetuskäyttö. Teoksessa M. Kankaanranta, I. Mikkonen & K.Vähähyyppä (toim.) Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2012:13. Helsinki: Opetushallitus. 57-71.

Saatavilla verkossa: 2012-OPH.pdf

ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility

Abstract: In this paper we address the role of ICT-related intangible assets in organizational innovation. We focus on two important innovation enablers: first, connectedness, the ability of individuals to create and maintain connections to each other; and second, organizational flexibility to adapt to changing needs. For connectedness and flexibility, an agile ICT infrastructure and information management services are needed. Through a Delphi study, we identified several factors hindering organizational innovation, and formulated a set of indicators and related metrics for improvement. We conclude that it is necessary to consider ICT-related factors when organizations pursue improving their innovativeness. However, ICT solutions do not lead to organizational innovativeness independent of other organizational factors and people. If the organization is well-functioning, suitable ICT solutions can provide important added value for its innovation activities.

Reference: Koskinen, M., Luomala, J. & Maaranen, P. (2012). ICT-Related Intangibles and Organizational Innovation: Indicators for Improving Connectedness and Flexibility. Human Technology: An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments, 8(1), 24-45.

Available online:
https://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-8/issue-1/koskinen-luomala-etal8_24-45

Boundary Actors in User-Developer Communication

Abstract: Boundary actors are individuals located and acting in the intersection of different groups intended to enhance and support communication and learning across group boundaries. We review 13 articles addressing boundary acting in user-developer communication in IS journals and identify different tasks of, and requirements for boundary acting in cross-boundary communication. The findings are reflected upon a layered model of communication. The model identifies different layers of meta-knowledge that human beings use for interpreting messages: social knowledge, working knowledge, content knowledge, symbolic knowledge, and computational knowledge. Communication is not possible without this meta-knowledge. Our findings suggest that social knowledge is needed for understanding and learning to take place in boundary acting. By constituting the wider context of the communication situation, social knowledge seems essential for correct interpretations to occur also on the other layers of communication. It is necessary for people who communicate to acknowledge and adopt each other’s meta-knowledge to be able to achieve mutual understanding in a communication situation.

Reference: Koskinen, M. & Pirinen, A. 2007. Boundary Actors in User-Developer Communication. In T. Tiainen, H. Isomäki, M. Korpela, A. Mursu, P. Nykänen, M.-K. Paakki & S. Pekkola (Eds.) Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia – IRIS30. Net Publications D-2007-9, Department of Computer Sciences. Tampere, Finland: University of Tampere.

Available online: 2007-IRIS30.pdf