Avainsana-arkisto: Aikuiskasvatus

Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan lukion opettajien toimijuuden muotoutumista opetussuunnitelmauudistukseen liittyvässä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin opetuskokeiluja toteuttaneiden opettajien toimijuuden muotoutumista ja erityisesti identiteetin ja toimijuuden muotoutumisen välistä yhteyttä. Teoreettisena tavoitteena oli kehittää toimijuuden muotoutumiseen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja selvittää niiden soveltuvuutta ilmiön empiiriseen tarkasteluun. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa teemahaastattelujen avulla opettajilta kerättyä palauteaineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysi eteni empiirisen fenomenologian mallia mukaillen, ja aineiston tulkinta perustui hermeneuttiseen ja monin osin myös syvähermeneuttiseen rekonstruktioon.

Oppimisympäristöjen kehittäminen näyttäytyi tutkimuksessa merkittävänä opettajien toimijuuden muotoutumisen kenttänä, sillä opetuskokeilujen avulla he pystyivät vaikuttamaan merkittävästi muun muassa omiin työtapoihinsa ja päivittäisen työnsä sisältöön. Toimijuuden muotoutumista ei voi kuitenkaan pitää itsestään selvänä, vaan tietynlaisia opettajan ja toimintaympäristön pirteitä voidaan pitää muita suotuisampina. Opettajan identiteetin merkitys toimijuuden muotoutumisessa osoittautui yksilölliseksi ja tilannekohtaiseksi, ja sen painotuksella oli merkitystä toimijuuden ilmenemistavalle. Opettajat myös kohtaavat kehittämistyössään monenlaisia toimintatapojen muutokseen liittyviä haasteita, joista selviytymisessä olennaista on tilanteeseen soveltuvien selviytymiskeinojen hallinta.

Tutkimuksen tulokset avaavat useita suuntia jatkotutkimukselle. Käsitteellisen mallin jatkokehittämisessä on tarpeen panostaa mallin systeemisen rakenteen ja käsitteiden välisten vuorovaikutussuhteiden analysointiin. Mallia on myös tarpeen validoida laajemmilla empiirisillä aineistoilla ja ulottaa validointi mallin systeemiseen rakenteeseen. Ennen kaikkea kehitetty malli antaa hyvän lähtökohdan toimijuuden muotoutumisen syvätason empiiriseen tutkimiseen, minkä pohjalta voidaan paremmin ymmärtää myös sen pintatason ilmiöitä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2018. Lukion opettajien toimijuuden muotoutuminen oppimisympäristöjen kehittämisessä. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59698

Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools

Abstract: The purpose of this study is to investigate adult distance learners as users of the Internet and web services and their perceptions of using web services for learning in comparison to young contact learners in Finnish senior high schools. Web services are an increasingly interesting option in supporting learning, especially in the wake of social media and mobile devices. For adult learners, the new web services are especially interesting, because they can be used for advancing lifelong learning and creating personal learning environments.

The study focuses on three aspects relevant to adult learning with web services: the capabilities and attitudes toward learning with web services, the various modes of interaction in web services for learning, and self-direction and autonomy in using web services for learning. The empirical work is based on a quantitative survey and statistical methods are utilized in analyzing the data.

The results show that adult distance learners in Finnish senior high schools use the Internet and web services frequently and that they also see themselves competent in using them. They perceive web services useful for learning, but in this regard they can be widely divided as a group. Adult distance learners follow content created and posted by others in web services frequently, yet also in this they are somewhat divided as a group. In contrast, there is quite a lot of dispersion in how frequently they create and post content themselves. They also connect frequently with others online. Adult distance learners perceive autonomy important in choosing web services for learning, and  ersonal preferences greatly affect which web services they choose.

Compared to young contact learners, adult distance learners perceive web services much more useful for learning. However, they do not follow content as frequently, and they are more divided as a group in following content and creating content themselves. They also perceive autonomy more important, but personal preferences affect their choices as much.

Reference: Koskinen, M. (2014). Adult Distance Learners as Users of the Internet and Web Services in Finnish Senior High Schools. Bachelor’s Thesis in Adult Education. The Open University of the University of Jyväskylä, Finland.

Available online: 2014_BachelorsThesis.pdf

Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen lukupiirin alustus

Tiivistelmä: Jarvisin mukaan postmodernissa tieto- ja oppimisyhteiskunnassa oppimismuodoksi nousee reflektiivinen oppiminen, jossa tiedon nopeasti lisääntyessä ja totuuksien loputtua kaikki opittavat asiat kyseenalaistetaan. Olemme tilanteessa, jossa ajatus elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta on hyväksytty laajalti, jopa piilotetun normatiivisena: yksilöllä on moraalinen velvollisuus oppia koko elämän ajan. Jarvis kuitenkin huomaa, että vallalla olevaan hyvin positiiviseen oppimiskäsitykseen alkaa postmodernissa tulla mukaan kielteisiä ja ristiriitaisia aineksia. Hän tunnistaa neljä paradoksia, jotka kuvaavat myöhäismodernin oppimisen ristiriitaista luonnetta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit. Lukupiirin alustus 11.5.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA031Lukupiirialustus.pdf

Yhteisöllinen oppiminen

Kai Rantanen ja Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen parikirjoitelma

Tiivistelmä: Käsittelimme asiantuntijaryhmissä kahta tutkimusartikkelia, jotka tarkastelevat verkkoympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista. Molempien artikkelien tavoitteena on tunnistaa ja selventää yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle tärkeitä osa-alueita ja ulottuvuuksia. Artikkelien ja keskustelujen pohjalta selvitämme, mikä on yhteisöllisessä oppimisessa olennaista sekä miten sitä voidaan ohjata ja arvioida.

Lähdeviite: Rantanen, K. & Koskinen, M. 2014. Yhteisöllinen oppiminen. Parikirjoitelma 26.2.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA062Parikirjoitelma.pdf

Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan voi kohdistua monenlaisia ajattelutottumuksia ja ennakko-olettamuksia, joiden kriittinen arviointi ja uudistaminen on tärkeää tutkijakoulutettavan kehittymiselle itsenäiseksi ja emansipoituneeksi toimijaksi. Esseessäni pyrin selvittämään, miten aikuisen oppiminen ymmärretään Jack Mezirowin transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä ja miten sen periaatteita voidaan soveltaa tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Tarkastelun ja pohdinnan lähtökohtana käytän aiemmin toteuttamaani opetuskokeilua, ja pyrin kokemusteni pohjalta muodostamaan kuvan niistä periaatteista, joita tällaisen opetuskokeilun onnistuminen edellyttää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Essee 27.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA041Essee.pdf

Tiedon luomisen prosessit oppimisessa

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Valitsin esseeni aiheeksi kuvata neljä keskeistä tiedon syntymisen prosessia ja pohtia sitä, mitä käytännön johtopäätöksiä näistä voidaan tehdä. Käsittelen aluksi kahta erilaista ”explicit knowledge” ja ”tacit knowledge” -käsiteparin tulkintaa, jotka vaikuttavat uuden tiedon syntymisprosessin ymmärtämiseen. Tämän jälkeen kuvaan uuden tiedon syntymistä organisaation tiedon luomisen spiraalissa. Lopuksi pohdin tiedonluomisprosessin merkitystä oppimisessa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Tiedon luomisen prosessit oppimisessa. Kirjoitelma 14.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKA057Essee.pdf

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Esseessäni pyrin kuvaamaan ja erittelemään aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämää kasvatusajattelua ja sen kasvatusfilosofisia ja kasvatuseettisiä taustoja.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu. Essee 21.9.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA021Essee.pdf

Identiteettien rakentuminen aikuisten elämänkentillä

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen oppimispäiväkirja

Tiivistelmä: Ammatillinen identiteetti on ihmisellä tietyllä hetkellä oleva, omaan elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena toimijana. Työelämän muutokset ja sen myötä työuran muutokset tekevät oman ammatillisen identiteetin rakentamisesta (ja uudelleenrakentamisesta) jatkuvan, työuran mittaisen kehittämisprojektin, johon liittyy myös haasteita ja ongelmia. Tässä oppimispäiväkirjassa pohdin erityisesti kahta kysymystä: ikärasismia työpaikalla ja hiljaisen tiedon jakamista. Miten nämä liittyvät identiteettien rakentamiseen ja ihmisyyden moniulotteisen toteutumisen kapeutumiseen?

Lähdeviite: Koskinen, M. 2009. Identiteettien rakentuminen aikuisten elämänkentillä. Oppimispäiväkirja 11.11.2009. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKA058Oppimispaivakirja.pdf