Avainsana-arkisto: Oppimisen ja ohjauksen menetelmät

Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä

Tiivistelmä: Oppimisen uusi ekosysteemi kokoaa ja esittelee eAMK – oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeessa (2017-2020) syntyneitä tuloksia sekä osoittaa sen myötä syntyneitä vaikutuksia ja muutoksia ammattikorkeakouluissa. Julkaisun ja sen teemojen taustalla on myös hankkeen Digipölytys-blogi, jota hyödynnettiin tämän koontijulkaisun rakentamisessa.

Lähdeviite: Koskinen M. I., Nakamura R., Yli-Knuuttila H., Tyrväinen P. (2020), toim. Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Saatavilla verkossa:

Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi

Minna Koskinen, Erityispedagogiikan perusopintojen essee

Tiivistelmä: Oppimisvaikeudella tarkoitetaan yleisesti ottaen yksilön vaikeutta oppia asioita, joita hänen odotetaan iän tai opetuksen vaiheen perusteella oppivan. Käsittelen tässä esseessä erilaisten oppimisvaikeuksien keskeisiä piirteitä ja taustatekijöitä, oppimisvaikeuksien arviointia sekä oppimisvaikeuksien vaikutusta oppimiseen ja yksilölliseen tuen tarpeeseen.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Oppimisvaikeudet ja niiden arviointi. Essee 1.8.2016. Erityispedagogiikan perusopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: ERIP104Essee.pdf

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014

Tiivistelmä: Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittamana tukenut sosiaalisen median pedagogisia kehittämishankkeita esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa sekä taiteen perusopetuksessa ja koonnut, jakanut, jalostanut ja levittänyt tietoa ja kokemusta hyvistä sosiaalisen median oppimis- ja opetuskäytännöistä valtakunnallisesti. Koordinointihanketta ovat koordinoineet Mikkelin kaupungin Otavan Opisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus, ja sitä ovat olleet toteuttamassa verkostomaisesti ja etätyönä eri puolilla Suomea työskennelleet asiantuntijatiimin jäsenet. Asiantuntijatiimin työpaikkana on ensisijaisesti ollut verkko ja sosiaalinen media. Tässä raportissa esitellään koordinointihankkeen toiminta-aluetta, toimintaa ja tuotoksia vuosina 2010-2014.

Lähdeviite: Koskinen, M. & työryhmä 2014. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014. Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisjulkaisu. Mikkeli: Otavan Opisto.

Saatavilla verkossa: ISBN978-951-96511-2-5.pdf

Yhteisöllinen oppiminen

Kai Rantanen ja Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen parikirjoitelma

Tiivistelmä: Käsittelimme asiantuntijaryhmissä kahta tutkimusartikkelia, jotka tarkastelevat verkkoympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista. Molempien artikkelien tavoitteena on tunnistaa ja selventää yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle tärkeitä osa-alueita ja ulottuvuuksia. Artikkelien ja keskustelujen pohjalta selvitämme, mikä on yhteisöllisessä oppimisessa olennaista sekä miten sitä voidaan ohjata ja arvioida.

Lähdeviite: Rantanen, K. & Koskinen, M. 2014. Yhteisöllinen oppiminen. Parikirjoitelma 26.2.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA062Parikirjoitelma.pdf

Oppimisympäristöjen monet kasvot

Ei tiivistelmää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Oppimisympäristöjen monet kasvot. Teoksessa T. Heino (toim.) Kokemukset kiertoon – ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8. Tampere: Opetushallitus. 174-182.

Saatavilla verkossa: 2013-OPH.pdf

Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan voi kohdistua monenlaisia ajattelutottumuksia ja ennakko-olettamuksia, joiden kriittinen arviointi ja uudistaminen on tärkeää tutkijakoulutettavan kehittymiselle itsenäiseksi ja emansipoituneeksi toimijaksi. Esseessäni pyrin selvittämään, miten aikuisen oppiminen ymmärretään Jack Mezirowin transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä ja miten sen periaatteita voidaan soveltaa tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Tarkastelun ja pohdinnan lähtökohtana käytän aiemmin toteuttamaani opetuskokeilua, ja pyrin kokemusteni pohjalta muodostamaan kuvan niistä periaatteista, joita tällaisen opetuskokeilun onnistuminen edellyttää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Essee 27.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA041Essee.pdf

Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeessa toteutetun ja kesällä 2013 valmistuneen aineistoanalyysin tuloksia. Koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen tehtävänä on koota ja koordinoida yleissivistävän koulutuksen sosiaalisen median kehittämishankkeita Suomessa. Aineistoanalyysissa käytiin laajasti läpi erilaista kehittämishankkeiden verkkoon tuottamaa materiaalia. Analyysin pohjalta eriteltiin ja tyypiteltiin tapoja käyttää sosiaalisen median julkaisualustoja ja multimedian jakopalveluja oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä sekä toteuttaa sosiaalisen median palveluja hyödyntäviä integroituja oppimisympäristöjä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen. Kehittämisraportti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Saatavilla verkossa: 2013-JKKY.pdf

Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education

Reference: Koskinen, M. & Venäläinen, V. (2013) Promoting the Use of Social Media in Finnish General Education. Extended poster abstract. In M. F. Paulsen (Eds.) Proceedings of the European Distance and e-Learning Network Annual Conference (EDEN 2013): The Joy of Learning – Enhancing Learning Experience, Improving Learning Quality (pp. 715-716). Redwood, NY, USA: Curran Associates.

Available online: 2013-EDEN2013.pdf

Comparing the Applicability of Two Learning Theories for Knowledge Transfer in Information System Implementation Training

Abstract: This study reviews two traditional learning theories from the viewpoint of knowledge transfer in information system implementation training. The main goal of this study is to determine which is more applicable from the view of knowledge transfer in this context. In this study, behaviourist learning theory is found suitable for the transfer of data and information. Being more learner-centered, constructivist learning theory suits better for information system implementation training, as it enables combining system specific knowledge with knowledge of the existing organisational processes. This creates new organisation-specific knowledge necessary for the effective use of the information system product, which is in accordance with the constructivist learning theory and the idea of knowledge creation cycle.

Reference: Eskelinen, J., Kokkinen, A., Koskinen, M. & Tyrväinen, P. (2004). Comparing the Applicability of Two Learning Theories for Knowledge Transfer in Information System Implementation Training.  In Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 2004, 206-210.

DOI:10.1109/ICALT.2004.1357404

Available online: https://ieeexplore.ieee.org/document/1357404