Avainsana-arkisto: Postmoderni yhteiskunta

Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus

Katja Brandt, Minna Koskinen, Riitta Miettinen ja Anne Öhman, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä

Tiivistelmä: Tässä oppimistehtävässä tarkastelemme vaikuttamista kansalaisyhteiskunnassa, kansalaiskasvatusta sekä oppimisen merkitystä kansalaiseksi kasvamisessa Baumanin ja Jarvisin käsityksiin perustuen. Aluksi kokoamme ja avaamme ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä: notkea elämä, demokratia, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaiskasvatus ja elinikäinen oppiminen. Tämän jälkeen pohdimme, miksi vaikuttaminen yhteiskunnassa on tärkeää ja mitä merkitystä kansalaiskasvatuksella on. Tarkastelemme kriittisesti kansalaiskasvatusta ja sen kohtaamia ongelmia. Pohdimme myös kansalaiseksi kasvamista oppimisena ja moraalin kehittymisenä.

Lähdeviite: Brandt, K., Koskinen, M., Miettinen, R. & Öhman, A. 2017. Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus. Oppimistehtävä 3.3.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS033Oppimistehtava.pdf

Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa

Minna Koskinen, Filosofian aineopintojen essee

Tiivistelmä: Teoksessaan Välineellisen järjen kritiikki Max Horkheimer ottaa kritiikkinsä kohteeksi järkiperäisyyskäsitteen, jolle 1900-luvun alkupuolen länsimainen teollisuuskulttuuri perustui. Horkheimerin mukaan järjen kaavoittumisessa järjen ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde katkeaa. Tässä esseessäni pohdin järkiperäisyyden käsitettä nykyajan eli 2000-luvun alun yhteiskunnallisessa ajattelussa. Horkheimerin ajatukset järjen kaavoittumisen ongelmista ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, joskin niiden tulkinnassa täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa ajattelussa tapahtunut kehitys.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa. Essee 21.12.2016. Filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA405Essee.pdf

Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen lukupiirin alustus

Tiivistelmä: Jarvisin mukaan postmodernissa tieto- ja oppimisyhteiskunnassa oppimismuodoksi nousee reflektiivinen oppiminen, jossa tiedon nopeasti lisääntyessä ja totuuksien loputtua kaikki opittavat asiat kyseenalaistetaan. Olemme tilanteessa, jossa ajatus elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta on hyväksytty laajalti, jopa piilotetun normatiivisena: yksilöllä on moraalinen velvollisuus oppia koko elämän ajan. Jarvis kuitenkin huomaa, että vallalla olevaan hyvin positiiviseen oppimiskäsitykseen alkaa postmodernissa tulla mukaan kielteisiä ja ristiriitaisia aineksia. Hän tunnistaa neljä paradoksia, jotka kuvaavat myöhäismodernin oppimisen ristiriitaista luonnetta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit. Lukupiirin alustus 11.5.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA031Lukupiirialustus.pdf