Avainsana-arkisto: Tiedonmuodostus

Yhteisöllinen oppiminen

Kai Rantanen ja Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen parikirjoitelma

Tiivistelmä: Käsittelimme asiantuntijaryhmissä kahta tutkimusartikkelia, jotka tarkastelevat verkkoympäristössä tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista. Molempien artikkelien tavoitteena on tunnistaa ja selventää yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle tärkeitä osa-alueita ja ulottuvuuksia. Artikkelien ja keskustelujen pohjalta selvitämme, mikä on yhteisöllisessä oppimisessa olennaista sekä miten sitä voidaan ohjata ja arvioida.

Lähdeviite: Rantanen, K. & Koskinen, M. 2014. Yhteisöllinen oppiminen. Parikirjoitelma 26.2.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA062Parikirjoitelma.pdf

Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Tutkijuuteen ja tutkijan toimintaan voi kohdistua monenlaisia ajattelutottumuksia ja ennakko-olettamuksia, joiden kriittinen arviointi ja uudistaminen on tärkeää tutkijakoulutettavan kehittymiselle itsenäiseksi ja emansipoituneeksi toimijaksi. Esseessäni pyrin selvittämään, miten aikuisen oppiminen ymmärretään Jack Mezirowin transformatiivisessa oppimisnäkemyksessä ja miten sen periaatteita voidaan soveltaa tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Tarkastelun ja pohdinnan lähtökohtana käytän aiemmin toteuttamaani opetuskokeilua, ja pyrin kokemusteni pohjalta muodostamaan kuvan niistä periaatteista, joita tällaisen opetuskokeilun onnistuminen edellyttää.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Jack Mezirowin transformatiivinen oppimisnäkemys ja sen soveltaminen tutkijakoulutuksen seminaarityöskentelyyn. Essee 27.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA041Essee.pdf

Tiedon luomisen prosessit oppimisessa

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Valitsin esseeni aiheeksi kuvata neljä keskeistä tiedon syntymisen prosessia ja pohtia sitä, mitä käytännön johtopäätöksiä näistä voidaan tehdä. Käsittelen aluksi kahta erilaista ”explicit knowledge” ja ”tacit knowledge” -käsiteparin tulkintaa, jotka vaikuttavat uuden tiedon syntymisprosessin ymmärtämiseen. Tämän jälkeen kuvaan uuden tiedon syntymistä organisaation tiedon luomisen spiraalissa. Lopuksi pohdin tiedonluomisprosessin merkitystä oppimisessa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Tiedon luomisen prosessit oppimisessa. Kirjoitelma 14.11.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKA057Essee.pdf

Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen

Tiivistelmä: Tässä raportissa esitellään Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeessa toteutetun ja kesällä 2013 valmistuneen aineistoanalyysin tuloksia. Koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen tehtävänä on koota ja koordinoida yleissivistävän koulutuksen sosiaalisen median kehittämishankkeita Suomessa. Aineistoanalyysissa käytiin laajasti läpi erilaista kehittämishankkeiden verkkoon tuottamaa materiaalia. Analyysin pohjalta eriteltiin ja tyypiteltiin tapoja käyttää sosiaalisen median julkaisualustoja ja multimedian jakopalveluja oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä sekä toteuttaa sosiaalisen median palveluja hyödyntäviä integroituja oppimisympäristöjä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen. Kehittämisraportti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Saatavilla verkossa: 2013-JKKY.pdf

The Human Context of Information Systems

Abstract: In its past, IS research has focused on IT and the organizations that use IT. Human issues have been studied in HCI and the Human Factor Studies of MIS. Yet recently a new wave of attention has emerged to focus more explicitly on issues rising from the human context of information systems. Studies in this area are still scattered, but there seems to exist a common paradigmatic orientation in their basic assumptions of human beings and their interaction. The end-users of information systems should be seen holistically as physical, cognitive, emotional, and social beings, whose communication is rich and uses multiple media. These views add to and improve our understanding of information and knowledge effective in various kinds of human-oriented information systems.

Reference: Koskinen, M., Berki, E., Liimatainen, K. & Jäkälä, M. (2005). The Human Context of Information Systems. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-38, 4.-6.2005, Big Island, Hawaii.

DOI:10.1109/HICSS.2005.596

Available online: https://ieeexplore.ieee.org/document/1385685
Available also at ResearchGate: see page.

Comparing the Applicability of Two Learning Theories for Knowledge Transfer in Information System Implementation Training

Abstract: This study reviews two traditional learning theories from the viewpoint of knowledge transfer in information system implementation training. The main goal of this study is to determine which is more applicable from the view of knowledge transfer in this context. In this study, behaviourist learning theory is found suitable for the transfer of data and information. Being more learner-centered, constructivist learning theory suits better for information system implementation training, as it enables combining system specific knowledge with knowledge of the existing organisational processes. This creates new organisation-specific knowledge necessary for the effective use of the information system product, which is in accordance with the constructivist learning theory and the idea of knowledge creation cycle.

Reference: Eskelinen, J., Kokkinen, A., Koskinen, M. & Tyrväinen, P. (2004). Comparing the Applicability of Two Learning Theories for Knowledge Transfer in Information System Implementation Training.  In Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 2004, 206-210.

DOI:10.1109/ICALT.2004.1357404

Available online: https://ieeexplore.ieee.org/document/1357404