Avainsana-arkisto: Yhteiskunta

Arendt: The Human Condition

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen lukupäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä lukupäiväkirjassa tiivistän ja pohdin Hannah Arendtin ajatuksia aktiivisesta elämästä yhteiskunnassa.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Arendt: The Human Condition. Lukupäiväkirja 25.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Lukupaivakirja.pdf

Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä

Minna Koskinen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen luentopäiväkirja

Tiivistelmä: Tässä luentopäiväkirjassa pohdin eräitä yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2020. Yhteiskuntafilosofian kysymyksiä. Luentopäiväkirja 19.7.2020. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA2013Luentopaivakirja.pdf

Vanhemmuustaipale

Laura Autio, Minna Koskinen ja Wilma Lepola, Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä (video)

Tiivistelmä: Videon tarkoituksena on tukea vauvaperheen vanhempien matkaa omannäköiseen vanhemmuuteen ja hyvinvointiin.

Lähdeviite: Autio, L., Koskinen, M: & Lepola, W. 2017. Vanhemmuustaipale. Video 26.10.2017. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=E_jZGZJCWOI&rel=0

Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus

Katja Brandt, Minna Koskinen, Riitta Miettinen ja Anne Öhman, Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen oppimistehtävä

Tiivistelmä: Tässä oppimistehtävässä tarkastelemme vaikuttamista kansalaisyhteiskunnassa, kansalaiskasvatusta sekä oppimisen merkitystä kansalaiseksi kasvamisessa Baumanin ja Jarvisin käsityksiin perustuen. Aluksi kokoamme ja avaamme ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä: notkea elämä, demokratia, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaiskasvatus ja elinikäinen oppiminen. Tämän jälkeen pohdimme, miksi vaikuttaminen yhteiskunnassa on tärkeää ja mitä merkitystä kansalaiskasvatuksella on. Tarkastelemme kriittisesti kansalaiskasvatusta ja sen kohtaamia ongelmia. Pohdimme myös kansalaiseksi kasvamista oppimisena ja moraalin kehittymisenä.

Lähdeviite: Brandt, K., Koskinen, M., Miettinen, R. & Öhman, A. 2017. Kansalaisvaikuttaminen ja yhteiskuntaopetus. Oppimistehtävä 3.3.2017. Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot. Jyväskylän yliopisto.

Saatavilla verkossa: AIKS033Oppimistehtava.pdf

Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa

Minna Koskinen, Filosofian aineopintojen essee

Tiivistelmä: Teoksessaan Välineellisen järjen kritiikki Max Horkheimer ottaa kritiikkinsä kohteeksi järkiperäisyyskäsitteen, jolle 1900-luvun alkupuolen länsimainen teollisuuskulttuuri perustui. Horkheimerin mukaan järjen kaavoittumisessa järjen ja objektiivisen todellisuuden välinen suhde katkeaa. Tässä esseessäni pohdin järkiperäisyyden käsitettä nykyajan eli 2000-luvun alun yhteiskunnallisessa ajattelussa. Horkheimerin ajatukset järjen kaavoittumisen ongelmista ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, joskin niiden tulkinnassa täytyy ottaa huomioon yhteiskunnallisessa ajattelussa tapahtunut kehitys.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2016. Järjen kaavoittumisen ongelmat postmodernin murroksessa. Essee 21.12.2016. Filosofian aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: FILA405Essee.pdf

Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Locken mukaan kaikki ihmiset ovat luonnostaan täydellisessä vapaudentilassa, jossa kaikki valta ja oikeudenkäyttö on vastavuoroista eikä kenelläkään ole sitä enempää kuin toisella. Tätä hän kutsuu luonnontilaksi. Ihmiset ovat luonnostaan luonnontilassa, kunnes omalla suostumuksellaan tekevät itsestään jonkin poliittisen yhteisön jäseniä. Pyrin esseessäni selvittämään, miten luonnontila sekä valtion muodostuminen ja rakenteet tulisi Locken mukaan ymmärtää. Pohdin myös lyhyesti sitä, mitä politiikka voisi tarkoittaa hänen ajattelussaan.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Luonnontila, valtion muodostuminen ja rakenteet John Locken mukaan. Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saavavilla verkossa: YFIP330Essee2.pdf

Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa?

Minna Koskinen, filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintojen essee

Tiivistelmä: Pyrin esseessäni selvittämään, millä edellytyksin ikuinen rauha Kantin mukaan olisi saavutettavissa. Rauhan tila merkitsee Kantin mukaan kaikkien vihollisuuksien ehdotonta ja pysyvää lakkauttamista. Rauhan tilan vastakohtana on sodan tila. Sodan tilassa vihollisuudet ovat aina uhkaamassa, vaikka ne eivät aina puhkeaisikaan, joko kansan sisäisenä epäsopuna tai ulkoisena sotana toista kansaa vastaan. Kant painottaa sitä, ettei rauhan tilaan riitä pelkkä vihollisuuksitta oleminen, koska siihen samalla sisältyy tarkoitus tai varaus myöhempiin vihollisuuksiin. Kant korostaa myös sitä, että pyrkimys ikuiseen rauhaan on ihmisille yleispätevä velvoite, vaikka sen saavuttaminen tuntuisi käytännössä mahdottomalta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Millä edellytyksin ikuinen rauha olisi Kantin mukaan saavutettavissa? Essee 16.11.2014. Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot. Jyväskylän avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: YFIP330Essee1.pdf

Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen lukupiirin alustus

Tiivistelmä: Jarvisin mukaan postmodernissa tieto- ja oppimisyhteiskunnassa oppimismuodoksi nousee reflektiivinen oppiminen, jossa tiedon nopeasti lisääntyessä ja totuuksien loputtua kaikki opittavat asiat kyseenalaistetaan. Olemme tilanteessa, jossa ajatus elinikäisestä ja elämänlaajuisesta oppimisesta on hyväksytty laajalti, jopa piilotetun normatiivisena: yksilöllä on moraalinen velvollisuus oppia koko elämän ajan. Jarvis kuitenkin huomaa, että vallalla olevaan hyvin positiiviseen oppimiskäsitykseen alkaa postmodernissa tulla mukaan kielteisiä ja ristiriitaisia aineksia. Hän tunnistaa neljä paradoksia, jotka kuvaavat myöhäismodernin oppimisen ristiriitaista luonnetta.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2014. Peter Jarvis ja postmodernin ajan oppimisen paradoksit. Lukupiirin alustus 11.5.2014. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA031Lukupiirialustus.pdf

Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014

Tiivistelmä: Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihanke on Opetushallituksen rahoittamana tukenut sosiaalisen median pedagogisia kehittämishankkeita esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa sekä taiteen perusopetuksessa ja koonnut, jakanut, jalostanut ja levittänyt tietoa ja kokemusta hyvistä sosiaalisen median oppimis- ja opetuskäytännöistä valtakunnallisesti. Koordinointihanketta ovat koordinoineet Mikkelin kaupungin Otavan Opisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutus, ja sitä ovat olleet toteuttamassa verkostomaisesti ja etätyönä eri puolilla Suomea työskennelleet asiantuntijatiimin jäsenet. Asiantuntijatiimin työpaikkana on ensisijaisesti ollut verkko ja sosiaalinen media. Tässä raportissa esitellään koordinointihankkeen toiminta-aluetta, toimintaa ja tuotoksia vuosina 2010-2014.

Lähdeviite: Koskinen, M. & työryhmä 2014. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa: SOMY-koordinointihankkeen loppujulkaisu 2014. Otavan Opiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteisjulkaisu. Mikkeli: Otavan Opisto.

Saatavilla verkossa: ISBN978-951-96511-2-5.pdf

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu

Minna Koskinen, aikuiskasvatustieteen aineopintojen essee

Tiivistelmä: Esseessäni pyrin kuvaamaan ja erittelemään aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämää kasvatusajattelua ja sen kasvatusfilosofisia ja kasvatuseettisiä taustoja.

Lähdeviite: Koskinen, M. 2013. Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden välittämä kasvatusajattelu. Essee 21.9.2013. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Saatavilla verkossa: KAIA021Essee.pdf